ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เขตปลอดอากร (Free Zone)
dot
dot
โกดังให้เช่า
dot
dot
Concrete Steel Bar
dot
bulletเหล็กข้ออ้อย
bulletเหล็กเส้นกลม
dot
Special Size Steel Bar
dot
bulletเหล็กข้ออ้อยปลายสั้น (หางเหล็กข้ออ้อย)
bulletเหล็กเส้นกลมปลายสั้น (หางเหล็กเส้นกลม)
bulletเหล็กเส้นกลม-ข้ออ้อยปลายสั้นเหล็กม้วน (หางเหล็กเส้นกลม-ข้ออ้อย)
bulletเหล็กตัดความยาวข้ออ้อย
bulletเหล็กตัดความยาวเหล็กกลม
bulletเหล็กลาย
dot
Billet
dot
bulletบิลเล็ตในประเทศ
bulletบิลเล็ตนำเข้า
dot
Wire Rod
dot
bulletเหล็กลวดคาร์บอนต่ำในประเทศ
bulletเหล็กลวดคาร์บอนต่ำนำเข้า
dot
Structural Steel
dot
bulletเหล็กตัวซี
bulletรางน้ำ
bulletรางน้ำพับ
bulletเหล็กฉาก
bulletไวด์แฟลงค์
bulletเอชบีม
bulletไอบีม
bulletเหล็กแบน
bulletเหล็กรางรถไฟ
bulletเหล็กสี่เหลี่ยมตัน
bulletเหล็กเพลาขาว
bulletเหล็กเพลาดำ
bulletเหล็กเพลาแข็ง
dot
Steel Pipe
dot
bulletแป๊ปประปา (แป๊ปน้ำ)
bulletแป๊ปดำ
bulletแป๊ปสี่เหลี่ยม
bulletแป๊ปแบน (เหล็กกล่อง)
bulletแป๊ปเฟอร์นิเจอร์ (แป๊ปขาว)
dot
Steel Plate
dot
bulletเหล็กแผ่นดำ
bulletเหล็กแผ่นนำเข้า
bulletเหล็กแผ่นลาย
bulletเหล็กแผ่นขาว
bulletเหล็กแผ่นตัด
bulletเหล็กแผ่นกลม
bulletสเตนเลสแผ่น
dot
Nail
dot
bulletตะปู
dot
Wire
dot
bulletตะแกรงเหล็ก
bulletลวดเหล็กกล้าตีเกลียว
bulletลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูง
bulletลวดหนาม
bulletลวดเชื่อม
bulletลวดตาข่าย
bulletลวดผูกเหล็ก
dot
Concrete
dot
bulletTPI
bulletน่ำเฮง
เขตปลอดอากร (Free Zone)

เขตปลอดอากร หมายถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร

(1) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในเขตปลอดอากรในกรณี ดังต่อไปนี้

    1.1 ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่อธิบดีอนุมัติ

      1.2 ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตปลอดอากร สำหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

      1.3 ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น

(2) ยกเว้นอากรขาออก สำหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร

(3) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร

(4) ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(5) ยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับการนำเข้าและการผลิตของที่กระทำในเขตปลอดอากร

(6) ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ สำหรับการนำเข้าและการผลิตที่กระทำในเขตปลอดอากร

(7) การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนำวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพการประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น

(8) ของใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอด อากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรโดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่นำของเช่นว่านั้นเข้าไปในเขต ปลอดอากร

(9) การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักร หรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำเข้าสำเร็จในเวลาที่นำของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร

(10) การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักรดังกล่าวในข้อ (9) เว้นแต่จะเป็นการกำจัดหรือทำลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้หรือของที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี

(11) ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คำนวณค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากรแต่ในกรณีที่ได้นำของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นำเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนำราคาของดังกล่าวมาคำนวณค่าภาษีCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Google
Search ksmmetal.com